1 % podatku

Wystarczy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT ( (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wypełnić odpowiednio pola w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Rubryka znajduje się na ostatniej stronie zeznania podatkowego. Należy podać następujące informacje:

Nazwa OPP: Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Numer KRS: 0000338878
Wnioskowana kwota: kwotę należnego podatku dzielimy przez sto a następnie zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. kwotę 30zł54gr zaokrąglamy do 30zł50gr.  Jeżeli tego nie zrobimy i wpiszemy kwotę bez zaokrąglenia nie zostanie ona przekazana organizacji pożytku publicznego).
Informacje uzupełniające: Leczenie Magdaleny Malinowskiej.

Dodatkowo w rubryce Informacje uzupełniające podatnik może poprzez zaznaczenie pola Wyrażam zgodę przekazać fundacji swoje dane – imię, nazwisko oraz adres. Brak zaznaczenia tego pola spowoduje, ze wpłata pozostanie anonimowa.